กิจกรรม

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค) และ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก

administrator

กันยายน 2, 2020

โครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และผู้แทนนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

administrator

กันยายน 2, 2020

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารประเทศ ยุค NEW Normal”

ดร.บุญทัน ดอกไธสง บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารประเทศ ยุค NEW Normal” แก่นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

administrator

กันยายน 2, 2020