ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง วันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ กําหนดให้วันศุกร์ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ และวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จํานวน ๒ วัน