ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนด และโปรด นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์

หากมีข้อสงสัยประการใดโทร.
082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์)
บัณฑิตศึกษา โทร. 098-6523966 , 083-4883016