ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
+ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (มคอ.๒)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
+ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (มคอ.๒)
+ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (มคอ.๒)

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
+ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ.๒)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
+ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ.๒)