ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารประเทศ ยุค NEW Normal”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารประเทศ ยุค NEW Normal” แก่นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ