สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมวิทยาเขตนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ