หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จัดสอบดุษฎีพิจารณ์ (Public hearing)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จัดสอบดุษฎีพิจารณ์ (Public hearing) นางกัลยา ทองนุช นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา เรื่อง รูปแบบพุทธบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์