หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค) และ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๕ ท่านคือ พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร., รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร.วิรัช จงอยู่สุข, รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง, ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ณ ห้อง (๒๑๐๓) อาคารเรียนรวมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ดร. ใหม่ทั้ง 2 ท่านมา ณ ทีนี้