อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

Profile Image

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร), รศ.ดร.

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร
– ป.ธ. ๙ แม่กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู) ผศ.ดร.

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– Ph.D. (Indo-Tibetan Studies) VisvaBharati University India
– M.A.(Buddhist Studies) Dethi University India
– พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ. ๗ แม่กลองธรรมสนามหลวง

Profile Image

พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) ผศ.ดร.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
– อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
– ศษ.บ. (ประถมศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
– พธ.บ.(ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ.๙ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ) ดร.

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร
– พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ. ๙ แม่กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

ผศ.ดร.สามารถ สุขุประการ

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร์) ม.เชียงใหม่

Profile Image

ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร
– พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Profile Image

รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– ปร.ด.(การบริหารอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
– ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
– ป.ธ.๙ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
– กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
– น.บ. (นิติศาสตร์)
– ป.ธ.๙

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

Profile Image

รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัยพูลสุข

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
Ph.D (Education) Sardar Patel University India
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

Profile Image

รศ.ศรีมงคล เทพเรณู

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

Profile Image

รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

Profile Image

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต) รศ.ดร.

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
– พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ. ๖ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) ผศ.ดร.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
– อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
– ศษ.บ. (ประถมศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
– พธ.บ.(ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ.๙ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) ผศ.ดร.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ศน.ม.(การบริหารการศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
– น.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ป.ธ.๙ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– ปร.ด.(การบริหารอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
– ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
– ป.ธ.๙ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– ค.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.ราชภัฏนครสวรรค์
– กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร
– ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
– พธ.บ.(ปรัชญา) ม.มหาจุฬาฯ

Profile Image

ดร.วินัย ทองมั่น

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร
– วท.ม.(คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่
– กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Profile Image

ดร.สุวัฒน์ แจ้งจิต

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครสวรรค์

Profile Image

ดร.ทนง ทศไกร

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร
– กศ.บ.(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Profile Image

รศ.สยาม ดำปรีดา

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– M.A. (Linguistics) Delhi University, India
– พธ.บ. (มนุษยสงเคราะห์ศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ. 5 แม่กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

ดร.ภูนท สลัดทุกข์

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– Ph.D. (Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– M.A. (Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– กศ.บ. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)

Profile Image

ดร.พิธยา สุนทรประเวศน์

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– Ph.D.(Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– M.A. (Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– B.Sc. (Animal Health Science) มหาวิทยาลัย ราชมงคล

Profile Image

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร), รศ.ดร.

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พธ.ด. พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม. บริหารการศึกษา ม.นเรศวร
– น.บ. นิติศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ปธ. ๙ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม) ผศ.ดร.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.นเรศวร
– พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ. ๗ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.นอร์ทเชียงใหม่
– พธ.บ. รัฐศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– น.บ. นิติศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Profile Image

ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา:
– พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ภาคกลาง
– พธ.บ. รัฐศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– น.บ. นิติศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ป.ธ. ๕ กองบาลีสนามหลวง

Profile Image

ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– M.B.A. บริหารธุรกิจ ม.ภาคกลาง
– บช.บ. การบัญชี ม.ภาคกลาง
– น.บ. นิติศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Profile Image

ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา/สาขา
– พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม