เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

ผลงานวิจัยคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๒
๑. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ. ดร. สัญญาวิจัย คลิก
๒. พระมหาทวี มหาปญฺโญ, ผศ. ดร.  สัญญาวิจัย คลิก
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร สัญญาวิจัย คลิก
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  สัญญาวิจัย คลิก
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี  สัญญาวิจัย คลิก
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ โอฐสู  สัญญาวิจัย คลิก
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมควร นิยมวงศ์  สัญญาวิจัย คลิก
๘. ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี  สัญญาวิจัย คลิก
๙. ดร.นวลพรรณ พูนวสุพลฉัตร  สัญญาวิจัย คลิก
๑๐. ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ  สัญญาวิจัย คลิก
๑๑. นางรุจี ตันติอัศวโยธี  สัญญาวิจัย คลิก
๑๒. นางสาวณิชชา จุนทะเกาศลย์  สัญญาวิจัย คลิก
๑๓. ดร.สมคิด เศษวงศ์  สัญญาวิจัย คลิก