โครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และผู้แทนนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมโครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์