ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 120 รูป/คน

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

๑.๑ ระดับปริญญาเอก

๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๒) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

๑.๒ ระดับปริญญาโท

๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

๔) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๒.๑ ระดับปริญญาโท

๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรี

๒.๑.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า

๒.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๒ ระดับปริญญาเอก

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิขาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร นับแต่จบปริญญาโท

๒.๒.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ ระดับปริญญาเอก

๓.๑.๑ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย

๓.๑.๕  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เซ่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๑.๖ โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จำนวน ๖ ชุด สำหรับสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก

๓.๑.๗ ใบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีใบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนสอบ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท)

๓.๒ ระดับปริญญาโท

๓.๒.๑ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๒ สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย

๓.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ

***เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับ***

๓.๓ สถานที่สมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตนครสวรรค์ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ ๑๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.mcu-nsw.com

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร๑๕ – ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
สอบข้อเขียน๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
สอบสัมภาษณ์๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน๖-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
เปิดเรียน       ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๕.๑ หลักสูตรปริญญาโท

ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๗๐๐ บาท

๕.๒ หลักสูตรปริญญาเอก

ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑,๒๐๐ บาท

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

๖. การสมัครเรียน

สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐๘๐ ๑๑๙ ๑๑๓๙, ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖

สมัครออไนลน์ที่ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th

๗. สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียดอื่นๆ เช่น เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   ดร.ภาราดร  แก้วบุตรดี   โทร. ๐๘๐ ๑๑๙ ๑๑๓๙ 

นักวิชาการศึกษา                     ดร.ดิเรก ด้วงลอย          โทร. ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖