หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้

2. เป็นครู โดยแสดงหลักฐานความเป็นครู เช่น สัญญาจ้างหรือคำสั่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ครู หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเป็นครูและสอนตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2. เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี

3. สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นครู

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป

7. สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

***เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้***

3. สถานที่สมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตนครสวรรค์ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ห้อง 109) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ มกราคม – 30 เมษายน 2567 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.mcu-nsw.com

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครมกราคม – 30 เมษายน  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ7 พฤษภาคม  2567
สอบข้อเขียน18 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น.
สอบสัมภาษณ์19 พฤษภาคม 2567 เวลา 0.900 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา21 พฤษภาคม 2567
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน22-31 พฤษภาคม 2567
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน1-2 มิถุนายน  2567 
เปิดเรียน (ภาคปกติและภาคสม8 มิถุนายน 2567

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

– ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ   ๓๐๐  บาท

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ธานี เกสทอง โทร. 082 162 3594
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. 080 119 1139 
นักวิชาการศึกษา ดร.ดิเรก ด้วงลอย โทร. 098 652 3966