หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้

๒.๒ เป็นครู โดยแสดงหลักฐานความเป็นครู เช่น สัญญาจ้างหรือคำสั่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ครู หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นครูและสอนตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ ใบสมัคร

๓.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี

๓.๓ สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นครู

๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ)

๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน

๓.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๓ รูป

๓.๗ สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

***เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้***

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครมกราคม – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๖
สอบข้อเขียน๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน๓-๔ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
เปิดเรียน (ภาคปกติและภาคสม๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕. รูปแบบการศึกษา

ระบบทวิภาค จัดการเรียน ๒ ภาคการศึกษา โดย ๑ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียน ๒ วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๖. วิธีการสมัครเรียน

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานหลักสูตร อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ หรือสมัครออนไลน์ที่ www.grad.mcu-nsw.com

๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

– ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ   ๓๐๐  บาท

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

๙. สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด เช่น เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ธานี เกสทอง โทร. ๐๘๒ ๑๖๒ ๓๕๙๔
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. ๐๘๐ ๑๑๙ ๑๑๓๙
นักวิชาการศึกษา ดร.ดิเรก ด้วงลอย โทร. ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖