รับสมัครปริญญาโท ปริญญาเอก

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

๑.๑ ระดับปริญญาเอก

๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

    รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป    จำนวน ๑๕ รูป/คน

๒) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

    รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป    จำนวน ๑๕ รูป/คน

๑.๒ ระดับปริญญาโท

๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

    รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป    จำนวน ๑๕ รูป/คน

๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

    รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป    จำนวน ๓๐ รูป/คน

๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

    รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป    จำนวน ๖๐ รูป/คน

๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

    รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป    จำนวน ๓๕ รูป/คน

๕) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)      รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป          จำนวน  ๓๕  รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๒.๑ ระดับปริญญาโท

๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้น
ผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรี

๒.๑.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า

๒.๑.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๒ ระดับปริญญาเอก

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิขาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร นับแต่จบปริญญาโท

๒.๒.๒ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ ระดับปริญญาเอก

๓.๑.๑ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย

๓.๑.๕  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เซ่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๑.๖ โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จำนวน ๖ ชุด สำหรับสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก

๓.๑.๗ ใบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีใบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนสอบ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท)

๓.๒ ระดับปริญญาโท

๓.๒.๑ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๒ สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย

๓.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ

***เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับ***

๓.๓ สถานที่สมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตนครสวรรค์ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครมกราคม – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๖
สอบข้อเขียน๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
– เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา
– เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท)๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
สอบสัมภาษณ์ (ปริญญาเอก)๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน๓-๔ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
เปิดเรียน (ภาคปกติและภาคสม๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕. ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ

๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา

๕.๑.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักพุทธธรรม เช่น กฎศีลธรรม, หลักปฏิจจสมุปบาท, ไตรลักษณ์,  กรรมและการเกิดใหม่,  นิพพาน  และพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น โคลนนิ่ง,
การุณยฆาต, สันติภาพ, เศรษฐกิจพอเพียง, ปัญหาโลกร้อน ฯลฯ

๕.๑.๒ รัฐประศาสนศาสตร์

หลักการทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, ทฤษฎีองค์การและการจัดการ, นโยบายสาธารณะ,
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธฯ

๕.๑.๓ การสอนสังคม

การเรียนการสอนสังคมศึกษา ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดของนักสังคมวิทยา  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจผู้เรียน บริการแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาในการให้คำปรึกษา ฯลฯ

๕.๑.๔ การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์และทั่วไป, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธและทั่วไป, นโยบายและการวางแผนการศึกษา, การบริหารหลักสูตรและการสอน ฯลฯ

๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อธิบายความหมายของคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๖. รูปแบบการศึกษา

๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร ๒ ปี เรียน ๒ วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน และทำวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง

๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตร ๓ ปี เรียน ๒ วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบภาษาต่างประเทศ
๒ ภาษา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๔๕ วัน และทำดุษฎีนิพนธ์ ๑ เรื่อง บทความ ๓ เรื่อง (เฉพาะสาขาวิชาพระพุทธศาสนา) สาระนิพนธ์  ๑ เรื่อง

๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๗.๑ หลักสูตรปริญญาโท

ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๗๐๐ บาท

๗.๒ หลักสูตรปริญญาเอก

ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑,๒๐๐ บาท

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

๘. การสมัครเรียน

สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐๘๐ ๑๑๙ ๑๑๓๙, ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖สมัครออไนลน์ที่ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th

๙. สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียดอื่นๆ เช่น เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mcu-nsw.com, www.nbc.mcu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. ๐๘๐ ๑๑๙ ๑๑๓๙
นักวิชาการศึกษา ดร.ดิเรก ด้วงลอย โทร. ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖