รับสมัครปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

1.1 ระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  จำนวน 15 รูป/คน

2.หลักสูตร ค.ด. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน 25 รูป/คน

1.2 ระดับปริญญาโท

1) หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน 15 รูป/คน

2) หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน 60 รูป/คน

3) หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (มีใบประกอบวิชาชีพครู) จำนวน 60 รูป/คน

4) หลักสูตร รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 35 รูป/คน 5) หลักสูตร (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน  35  รูป/คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

2.1 ระดับปริญญาโท

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยคหรือบาลีศึกษาเก้า

3. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.2 ระดับปริญญาเอก

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. เอกสารประกอบการสมัคร

3.1 ระดับปริญญาเอก

1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย

5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เซ่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ 1 ฉบับ

6. โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 6 ชุด สำหรับสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก

7. ใบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีใบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนสอบ จำนวน 1,500 บาท)

3.2 ระดับปริญญาโท

1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย

5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ 1 ฉบับ ***เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับ***

***เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับ***

3.3 สถานที่สมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตนครสวรรค์ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ห้อง 109) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ มกราคม – 30 เมษายน 2567 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.mcu-nsw.com

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. หลักสูตรปริญญาโท ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 700 บาท

2. หลักสูตรปริญญาเอก ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,200 บาท

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครมกราคม – 30 เมษายน  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ7 พฤษภาคม  2567
สอบข้อเขียน11 พฤษภาคม 2567
– เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา
– เวลา 13.00 – 14.00 น.สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท)12 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ (ปริญญาเอก)12 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา15 พฤษภาคม 2567
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน16-31 พฤษภาคม 2567
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน1-2 มิถุนายน  2567 
เปิดเรียน (ภาคปกติและภาคสม8 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. 080 119 1139
นักวิชาการศึกษา ดร.ดิเรก ด้วงลอย โทร. 098 652 3966