ข้อมูลบทความวิชาการ

ที่ชื่อผลงานผู้เขียนแหล่งตีพิมพ์ตีพิมพ์เมื่อเอกสารประกอบ
1รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ชลธิชา เพชรานรากร, วรกฤต เถื่อนช้าง และ สุพรต บุญอ่อนวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจรกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
2แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1อภิสิทธิ์ วงษ์ประดิษฐ, อานนท์ เมธีวรฉัตร, วินัย ทองมั่นวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
3แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ตามหลักไตรสิกขา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ภารดี เกิดวาระ1 วินัย ทองมั่น2 และวรกฤต เถื่อนช้าง3วารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
4แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักไตรสิกขา ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1นุจรี เมฆพิทักษ์, วินัย ทองมั่น, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
5แนวทางการบริหารโรงเรียนตามหลักอธิษฐานธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์พระบุญรุ่ง สมฺปุณฺโณ, พระราชวชิรเมธี, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
6แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษายุคดิจิทัล ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรวีรภัทร ภักดีพงษ์, อานนท์ เมธีวรฉัตร, วินัย ทองมั่นวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
7แนวทางการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีอภิสิทธิ์ พรหมศิริ, อานนท์ เมธีวรฉัตร, วินัย ทองมั่นวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
8แนวทางการบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3รัชณี ดวงแก้ว, วินัย ทองมั่น, วิรัช จงอยู่สุขวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
9แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบยั่งยืนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชรภาวิณี วัฒนพรหม, วินัย ทองมั่น, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
10ศรัทธาและปัญญา: ผู้แสวงบุญสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาลภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์, อานนท์ เมธีวรฉัตรมหาจุฬาวิชาการพฤษาคม-สิงหาคม 2565view
11การพัฒนาตนให้มีความสุขตามวิถีพุทธพระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ฐิตสคฺโค ดิษสวรรค์)มหาจุฬาวิชาการมกราคม-เมษายน 2566view
12รัฐประศาสนศาสตร์ข้ามชาติในยุคดิจิทัลประเวศน์ มหารัตน์สกุล, สยาม ดำปรีดา, ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์วารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
13การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักภาวนา ๔พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ฐิตสคฺโค ดิษสวรรค์) , พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง)มหาจุฬาวิชาการมกราคม-เมษายน 2566view
14กระบวนทัศน์ใหม่กับการจัดการท้องถิ่นของประเทศไทยภาราดร แก้วบุตรดี, ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย, สมบัติ นวลระออง, อาณัติ เดชจิตรวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
15การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
16PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การบริหารสถานศึกษาพระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐวารสารวิจยวิชาการพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565view
17Knowledge Center: กระบวนการจัดการวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา เหนืออำนาจวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
18แนวทางการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์บุญธิดา แก้วทอง, วรกฤต เถื่อนช้าง, วินัย ทองมั่นวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
19การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียง ภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐสุกัญญาณัฐ อบสินวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์กรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
20การสร้างเสริมความโปร่งใสและความสามารถรัฐบาลไทยในการจัดการ ในยุคการแข่งขันจักรวรรดิ์นิยมใหม่บุญทัน ดอกไธสง, ประเวศน์ มหารัตน์สกุลวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์กรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
21บริบทใหม่ของการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ไทยภายใต้วิถีปกติใหม่ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, บุญทัน ดอกไธสงวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์กรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
22การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองไทยในยุคดิจิทัลสมคิด พุ่มทุเรียน, ประเวศน์ มหารัตน์สกุลวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์กรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
23แนวทางการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตาม หลักสังคหวัตถุ 4 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย 7จริยพร แตงขุด, ปฏิธรรม สำเนียง, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
24การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ธนานนท์ แสงทองทาบ, ปฏิธรรม สำเนียง, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
25แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1จุฑารัตน์ ทศไกร, วรกฤต เถื่อนช้าง, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
26สังคมไทยป่วยด้วยโควิดแก้ไข้ด้วยสามจิตกับหนึ่งทัศน์พระครูสิริภูรินิทัศน์, สุพรต บุญอ่อน, ธีรพันธ์ เชิญรัมย์วารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
27หลักสังฆสามัคคีแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมพระครูนิรมิตสังฆกิจ, พระศรีสุทธิพงศ์, พระครูนิวุตถ์ประชากร พุ่มสละ, กิตติพัทธ์ โมราสุขวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
28ศึกษาวิเคราะห์เปรตในสังคมไทยพระประพันธ์ ชาตเมโธ (สีผึ้ง), ศิริโรจน์ นามเสนา, พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู)วารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
29รูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมของวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ (สร้อยศรี), สามารถ สุขุประการ, ศิริโรจน์ นามเสนาวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
30คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในยุคดิจิทัลตามแนวทางพระพุทธศาสนาพระปลัดสามารถ จนฺทสาโร (สิงห์รักษ์), วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
31แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2จิตกร สมาคม, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
32การประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดลของอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์พระนพดล สุทิธมฺโม (มูลทาดี), ศิริโรจน์ นามเสนาวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-สิงหาคม 2565view
33แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพระสอนศีลธรรม ในการพัฒนาเบญจศีล เบญจธรรม ของนักเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษา อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรพระอธิการเกียรติศักดิ์ กตทีโป, วรกฤต เถื่อนช้าง, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
34คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1พระสมุห์ผดุงศักดิ์ สนฺตจิตฺโต, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
35แนวทางการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ในสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรพระปวรวัฒน์ ฐานิสฺสโร, วรกฤต เถื่อนช้าง, ปฎิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
36แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักสัปปุริสธรรม 7ญาณกร ช้อยนิยม, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ปฏิธรรม สำเนียง, พระครูใบฎีกามณฑล (เขมโก ชูโตศรี)วารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
37แนวทางการสร้างความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานตาม หลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3อังคณา ปั้นพิพัฒน์, ปฏิธรรม สำเนียง, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
38การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหลักสัปปุริสธรรม 7สุวรรณทนา ชื่นอยู่, ปฏิธรรม สำเนียง, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
39แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ศิรัญญา แตงน้อย, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
40การประเมินโครงการคุณธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ณฐมน อนันต์, ปฏิธรรม สำเนียง, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการกันายน-ตุลาคม 2565view
41การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ตามหลักทุติยปาปณิกสูตรนิรมล รอดไพ, วรกฤต เถื่อนช้าง, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565view
42รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักอิทธิบาท 4รวิวรรณ สุ่มมาตย์, วรกฤต เถื่อนช้าง, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565view
43การวางแผนผังของวัดฝ่ายอรัญวาสีในสังคมไทยพระครูชยพัฒนาทร (ใน สุนฺทโร), สามารถ สุขุปราการ, วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุลวารสารวิจยวิชาการมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566view
44แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโญ), สามารถ สุขุปราการ, วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุลวารสารวิจยวิชาการมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566view
45ความสัมพันธ์ของจริตกับหลักปฏิบัติกัมมัฏฐานพระครูพิศาลโชติวัฒน์ (วิฑูรย์ โชติปญฺโญ), วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, สามารถ สุขุปราการวารสารวิจยวิชาการมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566view
46แนวทางการบริหารการศึกษาของผู้นำทางศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์แพรวนภา แจ่มจำรัส, ปฏิธรรม สำเนียง, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566view
47ว่าด้วยหลักนิติรัฐโกเมศ ขวัญเมือง, พระเทพปริยัติเมธี, สุกัญญาณัฏฐ อบสินวารสารวิจยวิชาการมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566view
48งานประเพณีบุญสลากภัตกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ของชาวตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์พระมหาจักรกฤษณ์ ฐิตสุธี (เขาสมบูรณ์), ภูนท สลัดทุกข์, พระราชรัตนเวทีวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
49แนวทางประยุกต์การปฏิบัติตนในสถานการณ์วิกฤตโควิดตามแนวพระพุทธศาสนาพระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ (สินสมบัติ), ศิริโรจน์ นามเสนา, สามารถ สุขุประการวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
50คุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุธรรมจุลลดา พุทธรักษา, สมคิด พุ่มทุเรียน, พระราชรัตนเวทีวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
51การประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางวรสิทธิสิน หงษ์ทอง, สุกัญญาณัฐ อบสิณ, พระครูนิวิฐศีลขันธ์วารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
52แนวทางการบริหารห้องสมุดยุคใหม่ตามหลักราชสังคหวัตถุ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรณัฏฐนันท์ พูนธนโชคก์, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
53ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีจันทร์จิรา พูลจันทร์, สยาม ดำปรีดาวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
54อุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมกับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักสัมมัปปธาน 4มนัสวิน พันธ์เลือดไทย, ภูนท สลัดทุกข์, สยาม ดำปรีดาวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
55บทบาทสตรีกับการปกครองท้องที่ตามหลักสังคหวัตถุธรรมในเขตอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์อารีย์ ชูเฉลิม, สยาม ดำปรีดาวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
56ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์อัมพกา ชมภู่, พระเทพปริยัติเมธี, สุกัญญาณัฐ อบสิณวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
57จิตวิทยาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัวของพ่อแม่มือใหม่สมคิด พุ่มทุเรียน, ภราดร แก้วบุตรดี, สมบัติ นวลละออง, จรรยา ลินลา, ภาวิณี บุญจันดาวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
58ว่าด้วยหลักนิติธรรมโกเมศ ขวัญเมือง, พระเทพปริยัติเมธี, พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, สุกัญญาณัฐ อบสิณ, ไพศาล นาสุริวงศ์วารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2566view
59วิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร)วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กันยายน-ธันวาคม 2565view
60การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ชั่งแสง), พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)มหาจุฬาวิชาการมกราคม-เมษายน 2566view
61ภาวะผู้นำกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรโดยหลักพุทธสันติวิธีประภาวัลย์ บุญญานภาพันธุ์, พระมหาอุดร อุตฺตโรมหาจุฬาวิชาการมกราคม-เมษายน 2566view
62ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐพระเทพปริยัติเมธีวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มีนาคม-เมษายน 2565view
63ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพระเทพปริยัติเมธีวารสารศิลปการจัดการเมษายน – มิถุนายน 2565view
64การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์พระราชรัตนเวที, อัครเดช พรหมกัลป์ , รัตติยา เหนืออำนาจวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564view
65รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา รางวัลคุณภาพแห่งชาติเชิงพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42กฤษณะ ไกรสี, อานนท์ เมธีวรฉัตร, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มิถุนายน 2564view
66ถอดบทเรียนห้วยหนามตะเข้: การจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบนฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชนรัตติยา เหนืออำนาจ, อัครเดช พรหมกัลป์, พระมหาสุเมฆ สมาหิโต, ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ยวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์เมษายน – มิถุนายน 2564view
67การลดความเหลื่อมล้ำ: วิเคราะห์เชิงบริบทการควบรวมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่ทับซ้อนในจังหวัดนครสวรรค์อัครเดช พรหมกัลป์, จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สุรพล สุยะพรหมวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์กรกฎาคม – กันยายน 2564view
68การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรม กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติรัตติยา เหนืออำนาจ, อัครเดช พรหมกัลป์, พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี , จรูญศักดิ์ สุนทรเดชาวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์กรกฎาคม – กันยายน 2564view
69การบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเชิงพุทธ กับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ในหมู่บ้านชุมชนจังหวัดนครสวรรค์อัครเดช พรหมกัลป์ รัตติยา เหนืออำนาจ, อาภรรัตน์ เลิศไผ่รอดวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธพฤศจิกายน 2564view
70การบูรณาการพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธพระราชสุตาภรณ์, พระมหาอุดร อุตฺตโร, พระครูสิริภูรินิทัศน์, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์พฤษภาคม 2565view
71การพัฒนาความรู้และองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ “Smart Community” ของชุมชนในสังคมไทยรัตติยา เหนืออำนาจ, อัครเดช พรหมกัลป์, สมคิด พุ่มทุเรียน, จรูญศักดิ์ สุนทรเดชาวารสารศิลปการจัดการกันยายน – ธันวาคม 2564view
72สังคมธรรมาธิปไตยพระเทพปริยัติเมธีมหาจุฬาวิชาการกันยายน – ธันวาคม 2564view
73สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง : วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์พระเทพปริยัติเมธีมจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์กรกฎาคม-ธันวาคม 2564view
74การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรพระยุทธนา นิติสาโร (บุญมี), สมคิด พุ่มทุเรียน, วิทยา ชินบุตรวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-กันยายน 2564view
75ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการที่ดีของคณะสงฆ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์, สมคิด พุ่มทุเรียน, พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม)วารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-กันยายน 2564view
76ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตากสมชาย ยอดปรางค์, พระเทพปริยัติเมธี, สยาม ดำปรีดาวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-กันยายน 2564view
77รูปแบบพุทธบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์กัลยา ทองนุช, วรกฤต เถื่อนช้าง, วิรัช จงอยู่สุข, ทนง ทศไกรวารสารวิจยวิชาการกรกฎาคม-กันยายน 2564view
78ประสิทธิผลการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5ส ของวัดในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์พระมหาพงศกร ฐิตญาโณ (มะลิลา), พระครูนิวิฐศิลขันธ์, พระราชรัตนเวทีวารสารวิจยวิชาการตุลาคม-ธันวาคม 2564view
79การส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์พระวัชรพงศ์ มหาปญฺโญ, อมลวรรณ อบสิน, สมคิด พุ่มทุเรียนวารสารวิจยวิชาการตุลาคม-ธันวาคม 2564view
80การบริหารการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรมนูญ กันฟอง, สมคิด พุ่มทุเรียน, พระครูนิวิฐศีลขันธ์วารสารวิจยวิชาการตุลาคม-ธันวาคม 2564view
81ศึกษางานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ที่มีต่อการพัฒนาสังคมพระธีรพันธุ์ ฐิตธมฺโม (บุญบาง), พระศรีสมโพธิ, ศิริโรจน์ นามเสนาวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
82การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอนุปุพพิกถาพระรังสรรค์ ติกฺขปญฺโญ (พิมพา), พระศรีสมโพธิ (วรัญญู วรญฺญู), สามารถ สุขุประการวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
83แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 6 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, พระราชวชิรเมธี, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
84การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กับแนวคิดของ Benjamin S. Bloomพระสิริเวศย์ มุทุจิตฺโต, พระราชวชิรเมธี, ประเทือง ภูมิภัทราคมวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
85แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กิตติยา สุขเกษม, วินัย ทองมั่น, วรกฤต เถื่อนช้าง, อานนท์ เมธีวรฉัตรวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
86แนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนฟ้าอุดม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3พรพิมล แก้วอ่อน, วรกฤต เถื่อนช้าง, ประเทือง ภูมิภัทราคม, พระราชวชิรเมธีวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
87แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือตอนล่างธีรพจน์ แนบเนียน, ประเทือง ภูมิภัทราคม, อานนท์ เมธีวรฉัตรวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
88แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1อรรถพันธ์ แย้มแสง, พระมหาอุดร อุตฺตโร, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
89แนวทางการสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักสาราณียธรรม 6 ของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตอัจฉราลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ชนพณ สุขแจ่ม, พระราชวชิรเมธี, วินัย ทองมั่นวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
90แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ธัญญลักษณ์ ต่วนชะเอม, พระราชวชิรเมธี, ประเทือง ภูมิภัทราคม, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
91รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยธีรพันธ์ เชิญรัมย์; ประเทือง ภูมิภัทราคม, วรกฤต เถื่อนช้าง, สุวัฒน์ แจ้งจิตวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
92แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยหลักไตรสิกขาของครูกลุ่มโรงเรียนปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชรสิริพร พิมพ์สิงห์, วรกฤต เถื่อนช้าง, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
93พระคิลานุปัฏฐาก: บทบาทการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์พระอธิการเฉลิม กนฺตสาโร, ศิริโรจน์ นามเสนาวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
94อาจริยวัตร–อันเตวาสิกวัตรหลักการปฏิบัติเพื่อความดีงามผาสุกแก่หมู่สงฆ์พระทวีศักดิ์ ตปสีโล (เฉลิมสิริโรจน์), ศิริโรจน์ นามเสนาวารสารวิจยวิชาการมีนาคม-เมษายน 2565view
95แนวทางการบริหารโรงเรียนตามหลักอธิษฐานธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์พระบุญรุ่ง สมฺปุณฺโณ, พระราชวชิรเมธี, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
96แนวทางการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีอภิสิทธิ์ พรหมศิริ, อานนท์ เมธีวรฉัตร, วินัย ทองมั่นวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
97แนวทางการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตาม หลักสังคหวัตถุ 4 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย 7จริยพร แตงขุด, ปฏิธรรม สำเนียง, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
98การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับชุมชน ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ธนานนท์ แสงทองทาบ, ปฏิธรรม สำเนียง, พระมหาอุดร อุตฺตโรวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
99แนวทางการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์บุญธิดา แก้วทอง, วรกฤต เถื่อนช้าง, และวินัย ทองมั่นวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
100แนวทางการบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3รัชณี ดวงแก้ว, วินัย ทองมั่น, และวิรัช จงอยู่สุขวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
101แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1จุฑารัตน์ ทศไกร, วรกฤต เถื่อนช้าง, ปฏิธรรม สำเนียงวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
102แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบยั่งยืนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชรภาวิณี วัฒนพรหม, วินัย ทองมั่น, วรกฤต เถื่อนช้างวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
103การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมชุมชนไทหล่มในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์พัชรมณฑ์ พร้อมเพียรพันธ์; สยาม ดำปรีดาวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
104สังคมไทยป่วยด้วยโควิดแก้ไข้ด้วยสามจิตกับหนึ่งทัศน์พระครูสิริภูรินิทัศน์, สุพรต บุญอ่อน, ธีรพันธ์ เชิญรัมย์วารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
105หลักสังฆสามัคคีแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมพระครูนิรมิตสังฆกิจ, พระศรีสุทธิพงศ์, พระครูนิวุตถ์ประชากร พุ่มสละ, กิตติพัทธ์ โมราสุขวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
106กระบวนทัศน์ใหม่กับการจัดการท้องถิ่นของประเทศไทยภาราดร แก้วบุตรดี, ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย, สมบัติ นวลระออง, อาณัติ เดชจิตรวารสารวิจยวิชาการพฤษภาคม-มิถุนายน 2565view
107“รถจักรยานยนต์สาธารณะ” ว่าด้วยการเชื่อมโยงความปรารถนาทางสังคมสุบัณฑิต จันทร์สว่าง, ภาราดร แก้วบุตรดี, พระครูวิโชติสิกขกิจ, ศราวุธ ปลอดภัย, ปริญญา นิกรกุลวารสาร มจร การพัฒนาสังคมมกราคม-เมษายน 2565view
108แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนพระมหาอุดร อุตตฺโร (มากดี), พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (สุขโชโต สุขแจ่ม), พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ฐิตสคฺโค ดิษสวรรค์), พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี)วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์มกราคม-เมษายน 2565view
109การบริหารงานบุคคลตามหลักพุทธธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัลภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์, อานนท์ เมธีวรฉัตรมหาจุฬาวิชาการกันยายน – ธันวาคม 2564view
110การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระมหาเดชาธร สุภชโย, ศิริโรจน์ นามเสนาวารสารวิจยวิชาการเมษายน-มิถุนายน 2564view
111แนวทางการเสริมสร้างบทบาทพระคิลานุปัฏฐาก ในการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ไทยพระครูประโชติพัชรพงศ์ (นัฐพงษ์ วิสุทฺโธ), วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล , สามารถ สุขุประการjournal of Modern Learning Developmentกันยายน – ตุลาคม 2564 view
112กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการจัดการข้อมูลชองกลุ่มผู้ใช้น้ำชุมชนกรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 แห่งของจังหวัดบุรีรัมย์บัญชา นวนสาย; เทพพร โลมารักษ์, อาลัย จันทร์พาณิชย์วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มกราคม-มิถุนายน 2564view
113รูปแบบการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์ แบบมีส่วนร่วมตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์บัญชา นวนสาย; เทพพร โลมารักษ์, อาลัย จันทร์พาณิชย์วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มกราคม-มิถุนายน 2564view