ข้อมูลงานวิจัย

ที่ชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการงบประมาณประจำปี
1การจัดการความรู้ชุมชน ๕ ดีสู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชนวิถีพุทธดร.รัตติยา เหนืออำนาจ2000002565
2ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง : รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการน้ำของวัดและชุมชนผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์5000002565
3การพัฒนาศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับการรองรับสังคมพลวัตของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.4500002565
4สร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงพระศรีสมโพธิ, ดร.45000002565
5ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมภายใต้ งานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย”ดร.ปฏิธรรม สำเนียง3000002564
6โครงการย่อย ๔ “ผ่อ” มิติมุมมองในการผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์1540002564
7แผนการวิจัยเรื่อง : การคุ้มครองทางสังคมวิถีพุทธกับการรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์10000002564
8การพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาพระศรีสมโพธิ, ดร.49943802564
9โครงการย่อยที่ ๑ การสังเคราะห์และถอดบทเรียนวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนบนพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.1600002564
10การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสร้างสรรค์ “Smart Community” ของชุมชนในสังคมไทยผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์1450002563
11การบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเชิงพุทธกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมในหมู่บ้านชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์4000002563
12สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่น่วมกันอย่างสันติพระครูโฆษิตวัฒนานุกูล, พระมหาชุติภัค อภินนฺโท, ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัล, ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ7500002563
13โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาพระศรีสมโพธิ, ดร.104383502563
14โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครื่อข่ายภาคเหนือตอนล่าง (วิทยาเขตนครสวรรค์ โดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร.)15000002563