ข้อมูลอาจารย์ผู้วิจัย

ที่ชื่อ-ฉายา/นามสกุลสังกัด
1พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
2พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร.มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
3รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อนมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
4รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
5รศ.สยาม ดำปรีดามจร วิทยาเขตนครสวรรค์
6พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
7พระราชรัตนเวที, ผศ. ดร. มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
8พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ. ดร.มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
9พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
10พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ผศ.ดร. มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
11ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
12ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
13ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
14ผศ.ดร.สามารถ สุขุประการมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
15ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียนมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
16ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
17ผศ.ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุลมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
18ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
19ผศ.อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
20พระศรีสมโพธิ วรญฺญู, ดร.มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
21พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร.มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
22พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก, ดร.มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
23ดร.สมบัติ นวลระอองมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
24ดร.รัตติยา เหนืออำนาจมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
25ดร.ภาราดร แก้วบุตรดีมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
26ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
27ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
28ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
29ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชามจร วิทยาเขตนครสวรรค์
30พระครูนิมิตภาวนาโฆสิตมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
31พระครูนิรมิตสังฆกิจมจร วิทยาเขตนครสวรรค์
32อาจารย์อาณัติ เดชจิตรมจร วิทยาเขตนครสวรรค์